Marketingová strategie

Strategie tržního vůdce

Tržním vůdcem je společnost, která má na daném trhu největší podíl. Tuto dominantní pozici se společnosti podařilo získat díky tomu, že na daný trh pronikla jako první. Většinou se jedná o společnost s dobrou pověstí na trhu, jejíž vůdcovství je v daném odvětví respektováno i ostatními subjekty. Strategickým záměrem vůdce může být udržení své dominantní pozice a ochrana stávajícího podílu na trhu vhodnými prostředky, které ztíží potenciální konkurenci vstup na trh a udrží současnou konkurenční výhodu. Při tomto defenzivním přístupu obrany stávajícího převažujícího podílu na trhu je nutné neustále inovovat nabídku produktů, mezery na trhu vyplnit vlastními výrobky, zamezit vstupu dalším konkurentů pomocí vytvoření vlastních bariér vstupu a neustále zvyšovat kvalitu výrobků a doplňkových služeb.
Dalším strategickým záměrem dominantní organizace může být neustále zlepšování a další zvyšování podílu na stávajícím trhu nebo také snaha zvětšení celkového trhu za pomocí ofenzivního přístupu, který je založen na vývoji nových výrobku, jejich vyšší jakosti a výkonnosti či zlepšování veškerých služeb nabízených zákazníkům.
Strategie tržního vyzyvatele

Strategii tržního vyzyvatele využívají společnosti, které nejsou v postavení vůdce trhu, avšak na trhu se řadí mezi přední společnosti na druhém či třetím místě. Dosažení cíle, tedy zvětšení tržního podílu, je možné buď na úkor vůdce, nebo na úkor obdobných společností na trhu, které mají viditelné problémy či slabá místa. V případě úspěchu dojde k oslabení konkurence za účelem vlastního budoucího růstu. V rámci této marketingové strategie rozlišuje Futuretro pět druhů strategií: @strategie přímého útoku, @strategie bočního útoku, @strategie obklíčení, @strategie obejití či @strategie partyzánského útoku

Strategie tržního následovatele

Záměrem mnoha společností není získání vedoucího postavení na trhu, ale respektování vůdce, jelikož konkurenční boj s vůdcem bývá velice těžký a nákladný a v případě neúspěchu může dojít k poškození obou stran. Tržní následovatelé nemají však automaticky nízké zisky či slabší účinnost marketingových aktivit, naopak mohou dosahovat vysokých zisků a dobrého jména na trhu. Následovatelé se snaží nejen imitovat produkty a marketingové aktivity vůdce trhu, ale v mnoha případech se výrazně snaží odlišit či vyniknout vyšší odborností, speciální kvalifikací, jedinečnými produkty, odlišnými servisními službami či vysokou kvalitou zboží.

Futuretro rozlišuje čtyři druhy strategií následovatelů:

@strategie napodobování
(založená na imitaci sortimentu dominantní společnosti a na snaze o získání výhody na základě odlišení se od vůdce),

@strategie upravování
(zahrnující modifikaci sortimentu vůdce či jeho zdokonalení),

@strategie skrytého konkurenta
(založená na nelegálním prodeji napodobených produktů vůdce) a

@strategie parazita
(vyplývající z napodobení sortimentu vůdce s minimálními změnami a jeho prodej za nižší ceny)
Strategie obsazování tržních mezer

Záměrem některých společností není obsluhovat celý trh, ale zaměřit se pouze na tržní mezery, které na trhu vyhledávají. Tato strategie je typická pro menší společnosti, které disponují speciální schopností nebo výhodou žádoucí a zajímavou pouze pro malou část trhu, a které jsou díky svým omezeným zdrojům a technologiím schopny obsluhovat pouze tuto malou část trhu. Pro větší podniky tato část trhu bývá nezajímavá.

SWOT
SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, a to právě z důvodu jejího integrujícího charakteru získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých jsou generovány alternativy strategií dalšího rozvoje organizace. SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). SWOT je tedy zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí organizace

Metodu vytvořil Albert Humphrey, který v 60. – 70. letech 20. století vedl na Stanfordské univerzitě výzkumný projekt, financovaný 500 největšími korporacemi v USA (Fortune 500). Cílem tohoto projektu bylo analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování těchto společností a vytvořit pro ně nový systém řízení změn.

ČÁSTI SWOT ANALÝZY
S
Strenghts

či silné stránky je část analýzy vnitřního prostřední. Silné stránky pomáhají posilovat tržní pozici, neboli nám pomáhá identifikovat v jakých aspektech je naše firma před konkurencí. Cílem firmy je maximalizace silných stránek. Vytěžit co nejvíce z toho co už umíme. Do silných stránek patří různé dosažené úspěchy, dovednosti, znalosti, schopnosti nebo zdroje. Silné stránky jsou ovšem pouze to, co vybočuje z průměru. Například u učitele francouzštiny není silná stránka znalost francouzštiny. Spíše je to nutný standard pro konkurenceschopnost. Příklady silných stránek: Výborná lokalita firmy
Produkt, který je unikátní Výborná image značky Dobře zavedený IS Nízké náklady, nákladová výhoda Patentované technologie Licence Výborná technická vybavenost Nastartovaná inovace produktů Dobré zdroje financování Dlouhodobé vztahy se zákazníky Silné partnerství Vysoce kvalitní marketingové analýzy Finanční síla a zdraví podniku Míra diverzifikace či specializace

W
Weaknesses
neboli slabé stránky. Jedná se o interní (vnitřní) analýzu prostředí firmy. Obvykle jsou měřeny interním hodnotícím systémem, benchmarkingem nebo srovnáním s konkurenci. Weaknesses jsou slabé stránky firmy, které snižují její vnitřní hodnotu (dovednosti, aktiva, podnikové zdroje atd). Cílem firmy je minimalizace slabých stránek
Příklady slabých stránek: Nedostatečná diferenciace produktu Vysoké náklady Nízká produktivita Slabá reputace Poškozená značka Omezený přístup k distribučním kanálům

O
Opportunities
neboli příležitosti. Jde o potenciální vnější příležitosti – šance pro rozvoj podniku a posílení pozice na trhu. Podnik se proto snaží o jejich správnou identifikaci a maximální využití. Tyto skutečnosti mohou podniku přinést úspěch v podobě např. větší poptávky, lepšího uspokojení zákazníků, zvýšení povědomí. Příklady příležitostí: Nové trhy – expanze do zahraničí Nové segmenty trhu Spolupráce s novými dodavateli Zajištění dlouhodobé věrnosti zákazníků Spolupráce s partnery na vývoji
Příznivý demografický vývoj Nové technologie Dotační programy na technologie a vzdělávání

T
Threats

neboli hrozby. Hrozby jsou faktory vnějšího prostředí a leží mimo kontrolu společnosti. Hrozby představují možná rizika, která ohrožují dosažení cílů společnosti nebo její samotnou existenci. Cílem analýzy je hrozby identifikovat, sledovat a případně eliminovat.

Hrozby musí společnost systematicky dlouhodobě řídit a předcházet jim. V opačném případě mohou přerůst v závažný problém. Při řízení hrozeb je možné využít tzv. Paretova pravidla 80/20, kdy 20 % potenciálních hrozeb způsobí 80 % finančních ztrát. Při řízení hrozeb je proto nutné uspořádat jednotlivé položky postupně od nejzávažnějších po nejméně závažné.

Ohrožení společnosti může nastat například v následujících oblastech:
Vztahy s okolními společnostmi a fyzickými osobami ovlivňujícími chod společnosti: Ztráta zákazníka Ztráta dodavatele Posílení konkurence Cenové války s konkurencí Fluktuace zaměstnanců Nárůst fixních nákladů Nedostatečná ochrana duševního vlastnictví. Změny podnikatelského prostředí: Změna legislativy Nezaměstnanost Obecné ekonomické trendy. Společenské trendy: Nové technologie Pokles spotřeby Změna chování spotřebitelů

Vytvořte web zdarma s WordPress.com
Začít
%d blogerům se to líbí: