Marketing

Historie marketingu Podle etymologů se termín „marketing“ nejprve objevil v šestnáctém století ve slovnících, kde se odkazoval na proces nákupu a prodeje na trhu. Současná definice marketingu jako procesu přesunu zboží od výrobce ke spotřebiteli s důrazem na prodej a reklamu se poprvé objevila ve slovnících v roce 1897. Termín marketing je odvozen z latinskéhoContinue reading “Marketing”

Product

Produkt je jednou ze 4 základních složek konceptu marketingového mixu, který obsahuje základní taktické nástroje pro řízení marketingových aktivit. Mezi základní 4 složky marketingového mixu patří Product, Price, Promotion a Place česky Produkt, Cena, Propagace a Místo nebo Distribuce. Produkt je ovšem výjimečný tím, že je jedinou příjmovou složkou celé této koncepce a jediným zdrojem příjmů proContinue reading “Product”

Reklama

Reklama (advertising)Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo z latinského„clamare“ (křičet, volat). Jiné zdroje hovoří o tom, že český jazyk přebral slovo reklama z francouzského slova „réclamer“. DefiniceContinue reading “Reklama”

Marketingový plan

Marketingový plán představuje soubor konkrétních opatřeních nutných pro úspěšnou realizaci marketingové strategie. Plány a cíle podniku jsou testovány a měřeny výzkumy trhu. Proto je důležité, aby každá strategie podniku měla měřitelný cíl. Měl by obsahovat Celkové shrnutí Představení firmy a oblasti jejího podnikání Hlavní cíle a strategie- období cílů pro které je plán připravován SituačníContinue reading “Marketingový plan”

Marketing strategies

Strategie tržního vůdce Tržním vůdcem je společnost, která má na daném trhu největší podíl. Tuto dominantní pozici se společnosti podařilo získat díky tomu, že na daný trh pronikla jako první. Většinou se jedná o společnost s dobrou pověstí na trhu, jejíž vůdcovství je v daném odvětví respektováno i ostatními subjekty. Strategickým záměrem vůdce může býtContinue reading “Marketing strategies”

Marketingový mix

je klíčový marketingový nástroj. Co je to ? Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Pojmem se zabýval N. H. Borden, profesor Harvard Business School v USA, inspirován nápadem Jamese Cullitona. PojemContinue reading “Marketingový mix”

Brand

Slovo branding představuje komplex všech úkonů, které vedou k vybudování úspěšného brandu=značky např. Coca Cola, Adidas, Porsche, Mc Donald’s atd.  Vybudovat značku je dlouhodobý proces marketingových aktivit, který vzniká komunikací společnosti k jejímu okolí. Tento proces může být náhodný a pokud je produkt kvalitní u zákazníků oblíbený může vzniknout samovolně bez znalosti marketingové teorie neboContinue reading “Brand”

Marketingový výzkum

Marketingový výzkum je způsob získávání informací o obchodním trhu (konkurence, tržní příležitosti, rizika, cílové skupiny apod.), které mají význam pro úspěšné vedení firmy. Výstupy z marketingového výzkumu jsou důležitou součástí tvorby marketingové i celopodnikové strategie. Marketingový výzkum je zpětná vazba příležitostí, identifikuje spotřebitele a podává data o budoucích předvídatelných motivech, požadavcích a potřebách spotřebitelů. Popřípadě může být použit kContinue reading “Marketingový výzkum”

Create your website at WordPress.com
Get started