Reklama

Reklama (advertising)
Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo z latinského
„clamare“ (křičet, volat). Jiné zdroje hovoří o tom, že český jazyk přebral slovo reklama z francouzského slova „réclamer“. Definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. Reklamu využívají především obchodní společnosti, ale i neziskové organizace , profesní či sociální organizace, dokonce i státy. Někdy se setkáváme s pouhými odkazy nebo jménem nebo logem výrobce či výrobku, kde chybí přesvědčování (odborně persuaze nebo persvaze), a to na vhodných i méně vhodných místech (např. na mantinelech při sportovních utkáních, na dresech nebo závodních autech). To není reklama, protože tyto neodborné pokusy začínajících podnikatelů nepřivádějí zákazníky a nesplňují tak definici reklamy.

REKLAMA PODLE CÍLE

Cíle reklamy vycházejí z rozhodnutí o cílové skupině a marketingovém mixu, které určují, čeho musí reklama v rámci celkového marketingového programu dosáhnout.

Cílová skupina je množina příjemců, které má reklamní kampaň ( I love Czech Republic )oslovit.

Cílovou skupinou mohou být současní nebo potenciální uživatelé výrobku, služby či značky, jednotlivce či skupiny, kteří se rozhodují o nákupu atd.

Charakteristika cílové skupiny je základním předpokladem pro další postup strategie, tj. pro stanovení toho, co, jakým způsobem, kdy a kde se bude sdělovat.

Cíle reklamy lze klasifikovat podle jejího primárního účelu – zda má reklama informovat, přesvědčovat, nebo připomínat.

Reklama s cílem informovat se využívá při zavádění nové kategorie produktů. V takovém případě je úkolem vytvořit primární poptávku.

Přesvědčovací reklama nabývá na významu ve chvíli, kdy roste konkurence. Tento druh reklamy je využíván k vytvoření selektivní poptávky po značce a k přesvědčení spotřebitelů, že nabízí za jejich peníze nejvyšší kvalitu.

Reklama s cílem upomínat je velice důležitá pro vyzrálé výrobky, protože nedovolí spotřebitelům, aby na ně zapomněli. Firmy se tímto druhem reklamy mohou také snažit ujistit stávající zákazníky, že učinili správnou volbu.

Reklama se snaží o vyvolání odezvy u cílového publika. Tato
odezva může být svou povahou:

percepční – spotřebitel si utvoří určitý pohled či názor na daný produkt či značku, případně reklama jeho postoj změní.

behaviorální – spotřebitel si koupí produkt či zvýší množství, které nakupuje.

Konečnými cíli reklamní kampaně mohou být:
zvýšení nebo udržení obratu, zisku a tržního podílu,

zavedení nového či inovovaného produktu či služby, zlepšení image značky, produktu nebo služby,

snaha o větší známost značky či produktu,

zlepšení a upevnění pověsti firmy.

REKLAMA PODLE MÉDIA
NOVINY
Tento druh médií patří mezi nejstarší druh mediální komunikace. Noviny čte převážně dospělá populace. Lze zaujmout širokou vrstvu populace. Menší finanční náklady. Možnost přesného zaměření na cílové skupiny. Reklama v novinách patří na první místo v žebříčcích důvěryhodnosti reklamních sdělení. Čtenář si může reklamu přečíst opakovaně.

ČASOPISY
Časopisy můžeme rozdělit na odborné časopisy, inzertní periodika a populární časopisy. Delší životnost než u novin. Větší kreativita inzerce než u novin. Směrovány na cílovou skupinu. Delší redakční uzávěrky.

ROZHLAS
Podrobnější informace naleznete v článku Reklama v rádiu. Hlavní vysílací čas je ráno. Neboli čas, kdy lidé vstávají, cestují do školy či do práce. Tyto informace musí být tedy podány jednoduše a několikrát být zopakovány. Jedna z nejlevnějších reklam. Zaměření se přímo na cílovou skupinu. Mají specifický okruh posluchačů – společné například věk, životní styl. Díky regionálním stanicím je možné vysílat přímo na určité území. Přenos pouze pomocí zvuku – posluchači nemůžou vidět produkt či danou službu. Kulisovost rozhlasu – posluchač neposlouchá naplno. Omezená životnost – posluchač nemá možnost se k reklamě vrátit.

TELEVIZE
Toto médium nevyžaduje od diváka žádnou aktivitu. Výhodou je zejména kombinace sluchových a vizuálních možností. Masové pokrytí. Kombinace sluchových i vizuálních prostředků. Působení na psychiku televizního diváka.
Kreativní možnosti televize. Vysoké náklady na tvorbu reklamy a jejího vysílání. Krátký čas na oslovení – reklamní spot trvá přibližně 30 sekund. Přepínání reklam na jiný program.

INTERNET
Klíčový nástroj !!! ASAP

Tento typ médií je kombinací všech druhů médií a také jejich doplněním. Nejdůležitějším u tohoto média je rychlost přenosu sdělení a aktuálnost. Jde o předávání aktuálních informací právě teď a bez jakéhokoliv omezení. U internetu je ale nejnižší důvěryhodnost. Přesné zasáhnutí cílové skupiny na specializovaných webových stránkách. Zpětná vazba s návštěvníkem stránky. Zákazník si ihned může zakoupit nabízený produkt či službu. Méně vhodná k oslovení určitých skupin spotřebitelů – například seniorů, soc. slabých. Není možné mluvit o standardní ceně, ta se totiž může napříč webovými stránkami velmi lišit.
Rozporuplný pohled na efektivitu – reklamy jsou často blokovány. Reklamy kontextové a remarketing se zobrazují podle toho, kdo se na ně dívá. Remarketingová reklama umožňuje zobrazovat návštěvníkovi kamkoliv se pohne sdělení z obchodu, který byl návštěvníkem navštíven. Adwords umožňuje dokonce zobrazit každý den jinou reklamu a třeba i odvyprávět celý příběh, a tak ho dostat zpátky na konverzní stránku s formulářem získávajícím jeho emailovou adresu. U remarketingu je ohromná výhoda, že zadavatel ví, jaké stránky návštěvník navštívíl, co hledal, atd., a proto může být při formulaci remarketingové reklamy konkrétnější. Může cílit na konkrétní potřebu nebo na touhu po konkrétním výrobku.

VENKOVNÍ REKLAMA
Mezi tento typ patří billboardy, poutače, firemní štíty, plakáty atd. Toto médium oslovuje své publikum jako součást prostředí, ve kterém žijí a ve kterém se pohybují. Možnost vystavení ve veřejném prostoru. Tato reklama může oslovit téměř kohokoliv.
Pohledové médium – tedy krátký čas na prostudování celého sdělení. Uvádí se, že jsou to přibližně 2–3 sekundy času. Omezení pro venkovní reklamu je také dlouhý čas na zadání a umístění. Typickou dobou vystavení billboardu jsou dva až tři měsíce.

PŘÍPRAVA REKLAMNÍ
KAMPANĚ
Při přípravě reklamní kampaně se vychází z marketingové analýzy, která poskytuje potřebné informace o trhu, zákaznících, konkurenci, okolí atd.
Důležité je stanovit cíle reklamní kampaně: jasně stanovit, zda je cílem přímo zvýšení prodeje či známosti naší značky, korekce některých dimenzí image atd.

Potvrzení rozpočtu, ze kterého bude financována kampaň.

Určení cílové skupiny, na kterou si přejeme naši kampaň zaměřit, a její podrobná charakteristika.

Stanovení určitých požadavků na kampaň a jejich formulace pro reklamní agenturu. Formulace poselství, toho, co si přejeme cílové skupině sdělit a jak, aby zprávě porozuměla a správně ji interpretovala. Výběr médií, jejichž prostřednictvím si přejeme cílovou skupinu oslovit, jejich kombinace a návaznost. Kontrola výsledků dané kampaně ve vztahu ke splnění daných cílů.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s